Interreligieuze activiteiten voor de bescherming van het milieu

Met de medewerking van de dojo’s van Melle en Osnabrück - Duitsland

Claus Bockbreder - dojo Melle

qinghillOp uitnodiging van het Abrahamisch Forum - een dialoog platform met joden, christenen en moslims - werd in februari 2015 voor de eerste maal een ontmoeting georganiseerd met vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten, van het Federaal agentschap voor de bescherming van het milieu, en van diverse natuurbescherming organisaties met als thema :  

" Godsdienst en natuurbescherming - Samen voor een biodiversiteit “.

Het boeddhisme werd vertegenwoordigd door de Duitse Boeddhistische Unie. Om de participatie van de boeddhisten mogelijk te maken, werd de oorspronkelijke titel ‘ behoud van de schepping ‘ gewijzigd in bovenstaande verwoording.

De vertegenwoordigers van de godsdiensten hebben het belang onderlijnd van natuurbescherming en van de levensvormen. Zij zijn van mening dat de voornaamste redenen voor het uitsterven van rassen de vormen van economische activiteit zijn, de productie en de consumptie die grondstoffen uitputten, sociale onrechtvaardigheid en onenigheid in de wereld, klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, die mensen hun bestaansmiddelen afneemt en verplicht om hun naties te verlaten.

De godsdienstige gemeenschappen beschrijven hun taak als volgt.
De bescherming van de natuur en van de diversiteit is voor hen een gezamenlijke en continue opdracht. De interreligieuze samenwerking dient om elkaar beter te leren kennen en om vrede met elkaar te sluiten met de anderen en met de natuur.

Met de bedoeling de mensen te sensibiliseren voor de natuur bescherming :


- Zal elk jaar in september, telkens in een andere stad, een godsdienst week ingericht wordendie onderwerpen aansnijdt die verbonden zijn met natuur bescherming en biodiversiteit.
- Zouden godsdienstige gemeenschappen rond hun gebouwen zones van biodiversiteit moetenrealiseren.
- Godsdienstige ploegen voor natuur bescherming zouden opgericht moeten worden om informatie in scholen en onderwijs instellingen te verspreiden over de gezamenlijke taak. - Een godsdienst netwerk oprichten voor natuur bescherming.

Naar aanleiding van bovenstaande suggestie heeft de lokale groep ‘Godsdiensten voor vrede’, waarvan ik deel uit maak, in september 2018 een projectweek opgezet ‘Natuur bescherming en godsdiensten’. Onze dojo’s van Melle en Osnabrück hebben meegewerkt aan dit project, onder andere met de dagelijkse ochtend zazen, tijdens dewelke ik gedichten van Meester Ryokan , en teksten van Meester Dôgen en Meester Wanshi heb uitlegd met hun houding tegenover de natuur.

Tijdens uitstappen in deze projectweek werd uitleg verschaft over de stad als habitat voor talrijke planten- en diersoorten en werden in een natuur educatie centrum ook uiteenzettingen gegeven over diverse natuur bescherming projecten en bescherming maatregelen voor het bos eco systeem.

Twee bio boerderijen, die volgens totaal verschillende concepten werken, werden bezocht. De eerste was een ontmoetingsplaats. Het gezin van de landbouwer, andere bewoners van de boerderij en ook tijdelijke werkers verzorgen samen de bodem, de planten en de dieren. Behalve de biologische landbouw productie is het op de eerste plaats een plek van goede menselijke samenwerking en van wederzijds leren, en dat vanaf de prille kinderjaren.

Zo is er bij voorbeeld een boerderij kindertuin, waar de kinderen in de natuur kunnen spelen en via het spel de godsdienstige basis attitude kunnen leren van ‘respect voor het leven’. En een lagere school staat in de steigers en wordt opgericht.
In de andere boerderij wordt de landbouw uitgevoerd conform de strikte richtlijnen van Demeter. We werden geïnformeerd over de verbouwing van de gewassen, we hebben samen geoogst en gegeten, terwijl ik in het Duits de sutra van de maaltijden heb gereciteerd en uitgelegd.

In twee scholen konden we merken dat de jongeren, nog voor Greta, al heel geëngageerd en goed geïnformeerd waren over natuur bescherming. Zo hebben zij bloemenweiden aangelegd voor de bijen. Elke school had zijn bijenkorf, waar honing werd gemaakt en onmiddellijk gecommercialiseerd, zodat de leerlingen de contradictorische aspecten van ecologie en economie konden leren. In één school hadden ze lessen omgebouwd tot ‘godsdienst tuinen’, een joods-christelijke tuin, een moslim tuin, en een Verre Oosten tuin, waarin planten waren geplant die in elk van de religies een rol spelen voor kalmte en contemplatie.

Bij de afsluit ceremonie waren vertegenwoordigers aanwezig van de stad en van de regio, hebben de studenten duidelijk hun vraag geformuleerd voor een verantwoordelijke en duurzame milieu politiek.

Volgens het akkoord moet elk jaar in september een project plaats vinden tussen de steden die reeds een project ‘natuurbehoud en religie’ hebben georganiseerd zoals hierboven beschreven en dat plaats vond in Osnabrück in 2019.

De dag begon met een godsdienstige dienst met een preek over natuurbescherming en met een muzikale compositie door een lid van onze plaatselijke groep ‘Godsdiensten voor vrede’. Vervolgens werden er twee wetenschappelijke conferenties gegeven door een universiteits professor over het thema ‘ Ondergang van de diversiteit - wat kunnen wij doen? ’ en door de directeur van de ‘Duitse federale stichting voor het milieu’, gebaseerd in Osnabrück, over de vervuiling van het milieu door chemische producten.

De kern boodschappen van de eerste voorstelling waren de volgende. Een gezonde omgeving is noodzakelijk om :
- voeding te verschaffen
- de aanvoer van grondstoffen te verzekeren- zuurstof te produceren om te kunnen ademen
- koolstof dioxyde te kunnen opslaan
- de verspreiding van talrijke planten mogelijk te maken door fruitproductie door pollenisatie
- de aanpassing van levende organismen aan de evolutie van milieu factoren mogelijk te maken dank zij genetische diversiteit om ontspanning en welzijn mogelijk te maken.

In het algemeen wordt de intensificatie van de voedsel nijverheid beschouwd als oorzaak voor het uitsterven van soorten, en dit veroorzaakt :
- de transformatie van natuurlijk milieu in cultureel milieu, door het droogleggen van moerassen, die veel koolstof dioxyde kunnen opslaan en deze te gebruiken voor de landbouw - de monoculturen, zoals grote verbouwings oppervlakten voor maïs voor de productie van biodiesel, of het inruilen van onze gemengde inheemse bossen voor epicea teelten, die productiever zijn voor de houtindustrie maar die heel het bos ecosysteem vernietigen
- de mangrove bossen die de tropische kusten beschermen worden vernietigd om er garnaal teelten op te richten met als gevolg dat het zeewater het binnenland binnendringt en daar landbouwgrond vernietigt en onbruikbaar maakt
- het ecosysteem van de bodem wordt vernietigd door het intensief gebruik van meststoffen en kunstmatige pesticiden

Wat moet gedaan worden ?

- het natuurlijk herstel van bossen en moerassen
- het inzaaien van inheemse wilde planten. Met dit doel verschaft het plaatselijk biologisch instituut van de universiteit een zaadmengeling van wilde planten in het kader van de ‘Bijen Alliantie van Osnabrück’.         
- het weer wild laten worden van kerkgronden
- een betere toepassing van de Europese richtlijn ‘Fauna-Flora-Habitat’
- het verbod op pesticiden en andere schadelijke chemische producten
- geen enkele EU financiering voor biogas afkomstig van maïs
- de EU financiering moet in verhouding zijn met de verplichtingen inzake milieu en natuurbescherming
- een vermindering van de uitstoot van koolstof dioxyde en stikstof
- een vermindering van meststoffen in de landbouw
- het promoten van biologische landbouw
- een verandering van levenswijze met excessieve consumptie. Verandering van bepaalde consumptie gewoonten : geen producten kopen met palmolie, geen producten kopen met tropisch hout, geen tuingrond kopen met turf
- minder vliegtuigen en auto’s

Tijdens de tweede voorstelling werden eerst de doelstellingen van de Verenigde Naties voor een duurzame ontwikkeling voorgesteld :

 1. geen armoede
 2. geen hongersnood
 3. gezondheid en welzijn
 4. kwaliteitsvol onderwijs
 5. gelijkheid van geslachten
 6. zuiver water en sanitaire voorzieningen
 7. niet vervuilende en betaalbare energie
 8. waardige arbeid en economische groei
 9. industrie, innovatie en infrastructuur
 10. minder ongelijkheden
 11. duurzame steden en gemeenten
 12. verantwoordelijke consumptie gewoonten en producties
 13. maatregelen voor de bescherming van het klimaat
 14. bescherming van het leven onder water
 15. bescherming van het leven op aarde
 16. vrede, gerechtigheid en sterke instellingen
 17. partnerships om doelstellingen te bereiken

Talrijke grafieken hebben aangetoond hoe de consumptie van waterreserves en van energie sinds het begin van de XXste eeuw op exponentiële wijze gestegen is, parallel met de demografische groei en de toename van toxische uitstoot voor het klimaat (koolstof dioxyde, stikstof oxyde, en methaan) en de vernietiging van tropisch oerwoud en natuurlijke gebieden. Volgens deze grafieken kan de invloed van de moderne beschaving op het klimaat en het milieu niet genegeerd worden.

Daarenboven werd grafisch aangetoond hoe ver de vervuiling van bodem, lucht en water reeds is toegenomen door het gebruik van toxische substanties voor het milieu, in het bijzonder de vervuiling van watermassa’s door de bemesting met fosfaten en stikstof, die een aanvaardbare limiet overschreden hebben. Het zelfde geldt voor de dreiging op de biodiversiteit. Het aantal van 1.300.000.000 organische en anorganische chemische substanties uit de industrie, de landbouw, de stadsontwikkeling, de ontspannings activiteiten, de huisgezinnen, de kleding en de geneesmiddelen die het milieu vervuilen is indrukwekkend.

Na het voorstellen van enkele positieve voorbeelden van duurzaam economische en recyclage systemen werd de voorstelling beëindigd met een citaat van de vroegere Duitse federale President Horst Köhler uit 2016 :
“ Het is slechts wanneer wij een globaal perspectief van de aarde aannemen en wij het geheel van de vragen over armoede en milieu onderzoeken, dat wij een idee kunnen hebben van wat ons te wachten staat. De grootste uitdaging voor de mensheid in de XXIste eeuw is het alle volkeren toelaten van waardig te leven zonder onze planeet te vernietigen. Indien iedereen zou produceren en consumeren zoals Europeanen en Amerikanen zouden we drie of vier planeten nodig hebben, en dat hebben wij niet “

Na een diepgaande discussie over de behandelde onderwerpen werd de dag afgesloten met een theaterstuk ‘The Plasticbusters’ genoemd, geschreven en gespeeld door de leerlingen, over het thema van onwetendheid en verantwoordelijkheid in het gebruik van plastics om het milieu te beschermen.

Alle gebeurtenissen hebben, soms op aangrijpende wijze, getoond waar wij we ons thans bevinden, aan een keerpunt, niet noodzakelijk iets nieuws voor hen die met deze materie bezig zijn, maar steeds schrikwekkend in zijn klaarheid.
Spijtig genoeg waren er zoals altijd relatief weinig bezoekers, en zij die aanwezig waren, zijn al goed op de hoogte van het onderwerp, maar waren opnieuw heel gemotiveerd in hun initiatieven om de natuur te beschermen.

Het was heel dankbaar om het grote engagement en de ernst vast te stellen van de studenten voor de behandeling van dit onderwerp, want ze slagen er nu ook in om meer mensen te mobiliseren voor de betogingen op vrijdagen ‘voor een betere toekomst’.

Photo by qinghill on Unsplash

Tags: NL30

Afdrukken E-mailadres

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.